Yargıtay Kararlarının Suç Türlerine Göre Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Sınıflandırılması

Veri Bilimi Dergisi. (2021). 4(3). 61-71.

https://www.academia.edu/66856861/Yarg%C4%B1tay_Kararlar%C4%B1n%C4%B1n_Su%C3%A7_T%C3%BCrlerine_G%C3%B6re_Makine_%C3%96%C4%9Frenmesi_Y%C3%B6ntemleri_%C4%B0le_S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1

https://www.researchgate.net/publication/357516059_Yargitay_Kararlarinin_Suc_Turlerine_Gore_Makine_Ogrenmesi_Yontemleri_Ile_Siniflandirilmasi

Hukuk Bürolarında Bilgi Güvenliğinin Arttırılmasında Model Önerileri

Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (2021). 152, 335-366.

https://www.academia.edu/44896783/HUKUK_B%C3%9CROLARINDA_B%C4%B0LG%C4%B0_G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0N_ARTTIRILMASINDA_MODEL_%C3%96NER%C4%B0LER%C4%B0

https://www.researchgate.net/publication/348436884_HUKUK_BUROLARINDA_BILGI_GUVENLIGININ_ARTTIRILMASINDA_MODEL_ONERILERI

Covid-19 Sonrasında Avukatların Uzaktan Çalışmaya İlişkin Görüş ve Hazır Bulunuşlukları

Pearson Journal Of Social Sciences &Humanities (2020). 6(6), 74-99

https://www.academia.edu/43956422/COVID_19_SONRASINDA_AVUKATLARIN_UZAKTAN_%C3%87ALI%C5%9EMAYA_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N_G%C3%96R%C3%9C%C5%9E_VE_HAZIR_BULUNU%C5%9ELUKLARI

https://www.researchgate.net/publication/343853716_COVID-19_SONRASINDA_AVUKATLARIN_UZAKTAN_CALISMAYA_ILISKIN_GORUS_VE_HAZIR_BULUNUSLUKLARI

ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve ISO/IEC 27043 Standartlarına Göre Sayısal Kanıtlar

4. Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (ISAS’19), 4(6), 444-449.

https://www.academia.edu/41268298/Digital_Evidences_According_to_ISO_IEC_27035-2_ISO_IEC_27037_ISO_IEC_27041_ISO_IEC_27042_and_ISO_IEC_27043_Standards

https://www.researchgate.net/publication/337979087_ISOIEC_27037_ISOIEC_27041_ISOIEC_27042_ve_ISOIEC_27043_Standartlarina_Gore_Sayisal_Kanitlar

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme Metodolojisi Ve Araçları

International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS’18), Bildiriler Kitabı, 73-78.

https://www.academia.edu/41268279/Information_Security_Risk_Management_and_Risk_Assessment_Methodology_and_Tools

https://www.researchgate.net/publication/330170264_Information_Security_Risk_Management_and_Risk_Assessment_Methodology_and_Tools

×