2022/4 Resmi Gazete Notları
31/12/2022 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M1-1.htm 30/12/2022 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf 29/12/2022 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6617) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-26.pdf Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-1.htm Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-3.htm Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-4.htm Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-8.htm Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-9.htm Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-24.htm Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-13.pdf 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-14.htm Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM–2022/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-15.htm Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-16.htm 28/12/2022 7429 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-12.htm 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21 inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1/7/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6616) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-3.pdf Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-9.htm 27/12/2022 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221227-2.htm 26/12/2022 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-2.htm 23/12/2022 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221223-8.htm Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221223-3.pdf 20/12/2022 Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2018/6161 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221220-4.pdf Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2019/16367 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221220-7.pdf 18/12/2022 Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221218-2.htm 17/12/2022 2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-13.htm 16/12/2022 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221216-6.htm 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221216-7.htm 15/12/2022 Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221215-9.htm 2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221215-10.htm 14/12/2022 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-5.htm Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-6.htm Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-8.pdf 13/12/2022 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221213-11.htm 11/12/2022 Maden Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221211-1.htm Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221211-5.htm 09/12/2022 Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221209-6.pdf Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221209-3.htm 05/12/2022 Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 24/08/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221205M1-1.pdf 03/12/2022 Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili 2022/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-2.pdf 01/12/2022 Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/16857 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221201-3.pdf 30/11/2022 Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-1.htm Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-3.htm 26/11/2022 Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-2.htm 25/11/2022 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/34) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-7.htm 19/11/2022 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221119-6.htm Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/37) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221119-9-1.pdf 18/11/2022 Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-3.htm 17/11/2022 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221117-2.htm 16/11/2022 Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221116-7.pdf Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221116-8.pdf 15/11/2022 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-1.htm N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-4.pdf Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-5.pdf 12/11/2022 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/6, K: 2022/2) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-10.pdf 09/11/2022 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/33243 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-6.pdf 08/11/2022 Sivil Hava Aracı Kaza veya Ciddi Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği (HKY-13) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221108-4.htm 02/11/2022 Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2022/35) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221102-5.htm 01/11/2022 Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221101-11.htm 30/10/2022 A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221030-12.pdf Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221030-13.pdf 27/10/2022 7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221027-1.htm Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221027-10.pdf 26/10/2022 Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/07/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221026M1-5.pdf 25/10/2022 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025M1-1.pdf 18/10/2022 7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-1.htm Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-5.htm Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-12.pdf 11/10/2022 Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Başvuru Numaralı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221011-3.pdf 10/10/2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221010-2.htm 07/10/2022 Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221007-10.htm Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221007-11-1.pdf 05/10/2022 İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221005-2.htm Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) ile İlgili 2022/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221005-8.pdf 04/10/2022 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-5.htm